Producent mebli od 13 lat
Dostawa gratis - na wszystko
Ponad 5000 produktów w ofercie
Regulamin konkursu Hau Hau z MarketMeblowy.pl

Regulamin Konkursu świątecznego Hau Hau z MarketMeblowy.pl

- zasady udziału w zabawie –

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs świąteczny Hau Hau z MarketMeblowy.pl pod nazwą „HAU HAU Z MARKETMEBLOWY.PL” (dalej „konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest profil na Instagramie https://www.instagram.com/prezes_labrador/ prowadzony przez Agnieszkę Kwaśnica (dalej „Organizator”).
 3. Współorganizatorem konkursu jest F. H. U. FRONTI właściciel sklepu internetowego www.MarketMeblowy.pl z siedzibą Brody 519, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska (dalej „Współorganizator”)
 4. Konkurs jest prowadzony i dostępny na stronie w serwisie internetowym instagram.com dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/prezes_labrador/ oraz https://www.instagram.com/marketmeblowy.pl/ (dalej „Profile”).
 5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora lub Współorganizatora, zgodnie z postanowieniami §8 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisów społecznościowych Instagram.
 • 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się od momentu opublikowania w dniu 12.12.2021 r. kończy się o godzinie 23:59 w dniu 20.12.2021 r. (dalej „okres konkursu”).

 • 3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców konkursu, Organizator i Współorganizator powołał 3-osobową komisję rozdania (dalej „Komisja”).

 • 4. Zasady i przebieg konkursu
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 12.12.2021 r. (od momentu publikacji posta konkursowego na profilu PREZES_LABRADOR w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/prezes_labrador/ oraz posta konkursowego na profilu MARKETMEBLOWY.PL. w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/marketmeblowy.pl/ do godz. 23:59:59 dnia 20.12.2021 r. spełnić łącznie następujące warunki: a) zrealizować zadanie (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”) polegające na odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co powiedziałby twój pies, gdyby w Wigilię przemówił ludzkim głosem? b) obserwuj profil @prezes_labrador oraz @marketmeblowy.pl c) podziel się grafiką konkursową na swoim instastories i oznacz profile @prezes_labrador oraz @marketmeblowy d) zaproś swoich znajomych do wspólnej świąteczne zabawy w komentarzu
 1. Uczestnik przesyłając zgłoszenie: a) oświadcza,́ że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Współorganizatora Konkursu danych osobowych podanych przez Uczestnika podczas trwania Konkursu, w celu realizacji przez Organizatora i Współorganizatora działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu, b) oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu oraz, że go akceptuje, c) oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów Zadania Konkursowego i przenosi na Organizatora i Współorganizatora przysługujące majątkowe prawa autorskie w zakresie Zadania. Za moment dokonania Zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w 4 powyżej,̇ uznaje się moment publikacji Zadania konkursowego w serwisie Instagram (tylko na profilu Organizatora, tylko na profilu Współorganizatora lub na obu profilach równolegle).
 2. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie, oświadcza, że jest twórcą Zadania Konkursowego i wszystkich jego elementów oraz że Zadanie Konkursowe i wszystkie jego elementy nienaruszające jakichkolwiek praw osób trzecich, a Zgłoszenie i materiały przesłane przez Uczestnika nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu,   a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 4. Obserwowanie Profili w serwisie społecznościowym instagram.com jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 5. W konkursie mogą brać udział konta założone dla swoich pupili prowadzone przez osobę fizyczną.
 6. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego instagram.com. W szczególności imię i nazwisko podane przez Uczestnika w serwisie społecznościowym instagram.com muszą być prawdziwe. W przypadku konta pupila prowadzonego w serwisie instagram.com, dopuszcza się takie konto, które jest prowadzone przez osobę fizyczną i ta osoba upubliczni imię i nazwisko w przypadku wygrania prawdziwe imię i nazwisko osoby prowadzącej takie konto.
 7. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 9. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu.
 10. Uczestnicy mogą publikować komentarze, udostępniać post, klikać polubienie postu konkursu do godziny 23:59 w dniu 20.12.2021 r.
 11. Komentarze pod postem konkursu nie mogą zawierać wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich w tym                 w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Komentarze, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w konkursie.
 • 5. Nagrody
 1. W konkursie świątecznym Hau Hau z MarketMeblowy.pl zostaną przyznane 3 (słownie: trzy) nagrody (dalej „Nagroda”) tj: Nagroda Główna, Nagroda nr 2 Niespodzianka, Nagroda nr 3 Niespodzianka.
 2. Nagroda Główna przewidziana jest dla 1 (słownie: jednej) osoby wyłonionej w drodze wyłonienia przez komisję konkursową. W skład nagrody głównej wchodzi: Fotel Uszak King III w tkaninie velvetowej – kolor królewska czerwień petfriendly, poducha – legowisko dla psa w rozmiarze 70x100 cm w tkaninie velvetowej królewska czerwiecń petfriendly, mega zestaw psiepysznych psich smaczków wybranych przez @prezes_labrador
 3. Pozostałe nagrody dalej zwane nagroda nr 2 Niespodzianka, nagroda nr. 3 Niespodzianka, są przewidziane dla 2 kolejnych osób wyłonionych przez komisję konkursową.
 4. Nagrody niespodzianki jak sama nazwa mówi, są nagrodami niespodziankami których zawartość będzie znana dla laureata tej nagrody.
 • 6. Zasady wyłaniania Zwycięzców
 1. Rozstrzygnięcia konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursu powołana przez Organizatora i Współorganizatora (dalej „Komisja konkursu”).
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 21 grudnia 2021 r., w siedzibie Współorganizatora.
 3. Komisja konkursu spośród Uczestników, którzy wzięli udział w zabawie konkursu w serwisie instagram.com dokona wyłonienia 2 (słownie: dwóch) laureatów konkursu świątecznego, oraz wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę nagrody głównej.
 4. Ogłoszenie wyniku konkursu świątecznego Hau Hau z MarketMeblowy.pl nastąpi nie później niż do dnia 22.12.2021r. poprzez umieszczeniu przez Organizatora relacji na Instatoriers na profilu @prezes_labrador informującego o Zwycięzcy i Laureatach konkursu.
 5. Zwycięzca i Laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody, za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Instagram.
 6. Zwycięzca oraz Laureaci konkursu zobowiązani są w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody, przesłać organizatorowi w wiadomości prywatnej lub przesłać Współorganizatorowi, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres promocja@marketmeblowy.pl swoje dane:
 7. a) imię i nazwisko,
 8. b) adres zamieszkania
 9. c) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę,
 10. d) numer telefonu kontaktowego,
 11. W przypadku gdy Zwycięzca/Laureat nie prześle danych zgodnie z ust. 6 powyżej, traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator wyśle Nagrodę w ciągu 30 dni od momentu otrzymania danych do wysyłki.
 13. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 14. Przyznane w konkursie urodzinowym Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 15. Zwycięzca/Laureat konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagród, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenie w tym zakresie.
 • 7. Dane osobowe

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest F. H. U. Fronti Tomasz Faber właściciel sklepu internetowego www.MarketMeblowy.pl W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik konkursu może skontaktować się z nami pisząc na adres: Brody 519, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: lub promocja@marketmeblowy.pl

 1. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą na potrzeby związane z jego przeprowadzeniem.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału           w konkursie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu świątecznego, a dane zwycięzcy i laureatów konkursu urodzinowego będą przechowywane maksymalnie w okresie do 5 lat.
 5. Dane osobowe zwycięzcy i laureatów konkursu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, realizujących dostawę nagród oraz do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych do państw trzecich.
 6. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Uczestników konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@marketmeblowy.pl przez cały czas trwania konkursu świątecznego oraz w terminie 30 dni po zakończeniu konkursu świątecznego.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie sklepu www.MarketMeblowy oraz w siedzibie Współorganizatora.
 2. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z Współorganizatorem pod adresem e-mail promocja@marketmeblowy.pl
do góry
regulamin sklepu internetowego

Oprogramowanie: Shoper.pl | Realizacja: Estimagroup

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl